Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost RONJA, s.r.o. IČ: 47904453 se sídlem Hatě 182, 669 02 Chvalovice zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 9421 (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou

Adresa: Hatě 182, 669 02 Chvalovice

Email: eshop@excaliburshop.com

Telefon: +43 660 1544737

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

5. Tyto podmínky ochrany osobních údajů vydává správce pro provozování internetového obchodu (eshopu) na internetových stránkách en.excaliburshop.com (dále jen: „internetový obchod“).

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky:

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • poštovní adresa
 • telefon
 • datum narození

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

3. V případě Vaší registrace v internetovém obchodě zpracovává správce osobní údaje, které jste mu poskytl/a:

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • datum narození
 • sken či kopie dokladu totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní doklad apod.).

4. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a prostřednictvím kontaktního formuláře, příp. telefonicky či emailem, jako je Vaše jméno a příjmení a e-mailová adresa.

5. Poskytnutí údajů pro účely plnění smlouvy, poskytnutí údajů pro registraci v internetovém obchodě a poskytnutí údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou smluvním požadavkem správce, aby mohl smlouvu s Vámi uzavřít a splnit, zřídit a vést Váš zákaznický účet nebo aby Vás mohl kontaktovat. Poskytnutí údaje o věku (datum narození) a dokladu totožnosti za účelem ověření věku je nutné z důvodu plnění zákonné povinnosti správce vyloučit prodej alkoholických nápojů osobám mladším 18 let rovněž v případě prodeje prostřednictvím prostředku komunikace na dálku (internetového obchodu). Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy, nezřízení zákaznického účtu či jeho zrušení nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely vedení zákaznického účtu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení - odběr newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti,
 • oprávněný zájem správce na ochraně a podpoře jeho podnikání podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt, datum narození), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • plnění právních povinností vůči státu,
 • ochrana zájmů správce, včetně ochrany a podpory podnikání, budování dobrého jména správce a komunikace navenek,
 • vedení zákaznického účtu na základě registrace,
 • přímý marketing (zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit).

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

4. Zákaznický účet je Vám zřízen správcem na základě Vaší registrace na stránkách internetového obchodu (při objednávce či mimo ni), registrací udělujete správci souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem vedení zákaznického účtu. V rámci zákaznického účtu můžete správce požádat o odebírání newsletteru, takovou žádostí udělujete správci souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem přímého marketingu (zasílání newsletteru). Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat a správce Vám již newsletter zasílat nebude. Rovněž můžete kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely vedení zákaznického účtu, v takovém případě dojde ke zrušení Vašeho zákaznického účtu (zrušení registrace), jakož i k odhlášení odběru newsletteru. Odvolání kteréhokoli souhlasu lze učinit zasláním zprávy o odvolání souhlasu na eshop@excaliburshop.com .

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely vedení zákaznického účtu, respektive pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Reklalink s.r.o.) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že kontaktujete správce na shora uvedené adrese nebo na emailové adrese eshop@excaliburshop.com .

3. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Internetový obchod správce není určen pro osoby mladší 18 let.

2. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře, odesláním kontaktního formuláře či odesláním registrace potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách. Pokud budete nadále používat internetovou stránku, jakmile nabudou změny účinnosti, znamená Vaše trvající používání internetové stránky správce, že jste s těmito změnami seznámeni.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2020.

By continuing, I confirm that I am over 18 years of age